Dit is de algemene informatie van de aanbieder en het vormt het geheel van aanwijzingen voor het tot stand komen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van TROTEC®C.V. voor kopers die commercieel actief zijn of handelen vanuit hun professionele activiteiten.


De totstandkoming van het contract met TROTEC® vindt plaats via reguliere aankoop.

TROTEC® biedt als leverancier, via het aanbod op deze webshop, de geselecteerde producten aan als een niet-bindende aanbieding aan de potentiële kopers, door het sluiten van een overeenkomst ten aanzien van de aangeboden producten/diensten.De potentiële koper heeft de mogelijkheid het/de gewenste product(en) toe te voegen aan de virtuele winkelwagen door te klikken op de betreffende knop. De in de virtuele winkelwagen verzamelde producten kunnen altijd bekeken worden door op het winkelwagen-icoontje te klikken. In de winkelwagen kan dan zowel het artikel bekeken worden, het aantal worden gewijzigd, of het product weer uit de winkelwagen worden verwijderd. Het systeem leidt u dan met behulp van instructies door de verdere stappen van het bestelproces. Voor het einde van de bestelling is er altijd de mogelijkheid om de inhoud te wijzigen, gegevens te corrigeren of te stoppen. Gebruik daarvoor alstublieft de aanwijzingen voor het doorvoeren van veranderingen of de “Terug”-knop van de browser. Uitsluitend door de laatste stap van het bestelproces, het klikken op de bestelknop, geeft u de intentieverklaring af dat u het product/de dienst wilt kopen voor de aangegeven prijs. De intentieverklaring wordt daardoor bindend en onherroepelijk. De intentieverklaring wordt afgegeven door het aanklikken van de „Bestelling versturen” knop aan het einde van het bestelproces. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling ontvangt u tegelijk met de acceptatie van de bestelling door TROTEC®in tekstvorm door middel van een automatisch te verzenden e-mail. Met deze bevestiging komt de koopovereenkomst tot stand.

Inhoud contract en Opslag

De inhoud van het contract wordt opgeslagen en is opgenomen in een orderbevestiging per e-mail, samen met alle relevante informatie, zoals gegevens van de aanbieder, de inhoud van de bestelling, alsook de tekst van de Algemene Voorwaarden. De contractvoorwaarden kunnen ook altijd via de volgende link: Alg. Voorwaarden zakelijke klanten worden gedownload. Als een klant zich heeft geregistreerd, kan de inhoud van de bestelling, evenals eerdere bestellingen, door hem worden opgeroepen en bekeken via de „ Login Klanten”.
Iedere bladzijde van het aanbod van TROTEC® kan met de printfunctie van de browser of met de knop "Pagina afdrukken" op elk gewenst moment worden afgedrukt.

Algemene Voorwaarden TROTEC®C.V.

1. Toepassing van de Voorwaarden
TROTEC® C.V. (hierna te noemen: TROTEC®) levert alle goederen en diensten uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende Algemene Voorwaarden van de contractpartners vormen geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij ze door TROTEC®uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig zijn aanvaard en opgenomen in het contract. Ze zijn dan uitsluitend van toepassing opde betreffende versie.

2. Overeenkomst
De betreffende overeenkomst en de omvang van de levering/prestatie van de koopovereenkomst vloeien voort uit de artikelbeschrijvingen zoals deze zijn te lezen in het actuele aanbod van TROTEC® op het moment van bestellen. Garanties gelden uitsluitend als ze als zodanig in de artikelbeschrijving worden genoemd, of door TROTEC® diensten uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende Algemene Voorwaarden van de contractpartners vormen geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij ze door TROTEC®uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig zijn aanvaard en opgenomen in het contract. Ze zijn dan uitsluitend van toepassing opde betreffende versie.2.OvereenkomstDe betreffende overeenkomst en de omvang van de levering/prestatie van de koopovereenkomst vloeien voort uit de artikelbeschrijvingen zoals deze zijn te lezen in het actuele aanbod van TROTEC®op het moment van bestellen. Garanties gelden uitsluitend als ze als zodanig in de artikelbeschrijving worden genoemd, of door TROTEC®s

3. Betalingsvoorwaarden/Terugvorderingen

  1. Betaling is op diverse makkelijke manieren mogelijk, door middel van creditcard, Paypal-Express aankoop, onder rembours, per vooruitbetaling,of op rekening (uitsluitend voor openbare instellingen).
   1. Wordt gekozen voor betaling per creditcard, dan wordt het factuurbedrag door TROTEC® bij de creditcardmaatschappij verrekend op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Nadathet bedrag op de rekening van TROTEC® is bijgeschreven zal verzending van uw bestelling plaatsvinden. Aanvullend gelden de Algemene Voorwaarden van de betreffende bank/organisatie die de creditcard verstrekt. Verwerking vindt plaats via Saferpay, een gecertificeerd creditcard-betalingssysteem. Zij voeren ten aanzien van de betaling een geldigheidscontrole uit. Uw creditcardgegevens worden door TROTEC® niet opgeslagen. Leest u hiervoor alstublieft ook Privacybeleid.
   2. In geval van betaling via het PayPal©systeem vindt de afhandelingplaats volgens de door PayPal©opgestelde voorwaarden. Details daarover vindt u hier: PayPal© of op  Informatie.
   3. In geval van betaling onder rembours, wordt het aan TROTEC®verschuldigde factuurbedrag, samen met de vergoedingvoor de gemaakte kosten, rechtstreeks bij aflevering door het aanleverende bedrijf geïncasseerd. De bijkomende kosten zijn in de aanbieding inbegrepen. Aan het verzendbedrijf worden de gegevens, noodzakelijk voor het vervullen van de opdracht, ter beschikking gesteld. Lees hiervoor het Privacybeleid.
    1. Wordt een zending onder rembours niet aangenomen, dandient de besteller de rembours- en transportkosten toch te betalen, plus administratiekosten ter hoogte van € 30,00; de bewijsvoering voor een hogere of een lagere schade blijft voorbehouden voor het betreffende deel van de overeenkomst.
   4. ngeval van vooruitbetaling zal TROTEC®de bestelling schriftelijk bevestigen en het factuurbedrag per factuur doorgeven. Dit bedrag dient direct betaald te worden. Bij deze vorm van betaling verleent TROTEC® een korting van 2% op de waarde van de goederen. Nadat de betaling is ontvangen, worden de bestelde goederen/diensten direct verzonden. Hierbij wordt erop gewezen dat, volgens de wettelijke regelingen, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald moet worden, om niet in gebrekete blijven.
   5. Wordt gekozen voor betaling op rekening (alleen voor openbare instellingen) dan worden de goederen onmiddellijk na bestelling verzonden. De rekening dient direct na de bestelling te worden voldaan. De partijen komen overeen dat de betaling binnen vijf werkdagen na ontvangst van de rekening wordt voldaan. Hierbij wijzen we erop dat, volgens de wettelijke regelingen, ongeacht een standaard herinnering, 30 dagen na ontvangst van de factuur een in gebreke blijven van kracht wordt (§ 286 lid 2 BGB), onder voorbehoud van de standaardbepalingen in Regel 3. We wijzen erop dat de ontvanger van de factuur volgens § 286 BGB op z’n laatst in gebreke is, als hij niet binnen 30 dagen na vervaldatum en ontvangst heeft betaald.
  2. Indien TROTEC®na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die van invloed kunnen zijn op de naleving van de contractuele verplichtingen door de kopende partij, bijvoorbeeld met betrekking tot de betalingsverplichtingen, dan is TROTEC®gerechtigd om uitvoering van de opdracht uit te stellen, tot het moment van overhandiging van een schriftelijke verzekering (zoals een garantie) of voldoening van een bedrag (zoals de betaling);TROTEC®zal hiervoor een redelijk geachte termijn voorstellen (§ 321 BGB). Een verrekening van de besteller ten opzichte van TROTEC®
  3. s alleen toegestaan in de vorm van niet-betwiste of wettelijk vastgestelde tegenvorderingen. Het recht van retentie is alleen toegestaan indien de tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

4. Levering

  1. Is een levering als gevolg van inkoopomstandigheden niet mogelijk, dan heeft TROTEC®het recht om zich terug te trekken uit het contract. TROTEC®zal de besteller onmiddellijk op de hoogte stellen dat levering niet mogelijk is en reeds betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen.
  2. Levering binnen de EU vindt plaats binnen 1-3 werkdagen. Buiten de EU binnen 3 tot 5 werkdagen. Deze leveringsinformatie heeft betrekking op de periode dat een bestelling wordt verwerkt na betalingsbevestiging. De informatie over de beschikbaarheid voor verzending heeft betrekking op de aanwezigheid van de bestellingin het centrale magazijn en op de verwerking na de betalingsbevestiging. De levertijd van de bestelling is dus ook afhankelijk van de gekozen wijze van betaling (zoals Paypal® of creditcard) en de beschikbaarheid. Lees hiervoor ook de Leveringsstatus.
  3. Wordt de inhoud of omvang van de levering door de bestellende partij veranderd nadat aanvaarding (door TROTEC®) heeft plaatsgehad, dan ontstaat daardoor in elk geval een nieuwe redelijke levertijd. Dat geldt dan ook voor het ongewijzigde deel van de lopende bestelling.
  4. De bestellende partij kan vanaf twee weken na overschrijding van een leveringsdatum of leveringstermijn TROTEC®) schriftelijk verzoeken binnen een redelijke termijn, maar in elk geval 10 dagen, de overeenkomst na te komen. Dit geldt niet indien de koper niet is ingegaan op een verzoek om medewerking van de zijde van TROTEC®, of zo’n verzoek heeft geweigerd. Voldoet TROTEC®niet aan zijn verplichtingen vóór het verstrijken van de gestelde termijn, dan heeft de koper het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken (§ 323 BGB). Dit geldt niet in het geval dat de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht en andere onvoorziene obstakels, zoals rellen, storingen in bedrijfsapparatuur, stakingen, blokkades, ook als deze zich voordoen bij toeleveranciers van TROTEC®of bij onderaannemers. Gebruikelijke afwijkingen worden door TROTEC®voorbehouden, voor zover deze het product niet wezenlijk veranderen en ze voor de besteller redelijk zijn.
  5. De kleurweergave op een beeldscherm kan iets afwijken van de echte kleur.

5. Overdracht van risico's

  1. Het gevaar van verlies of beschadiging van de goederen gaat op het moment van overhandiging of aanvaarding van de overdracht over op de besteller. Bij een aankoop met verzending gaat dit al inbij de overdracht aan de persoon die het vervoer verzorgt. Wordt de verzending buiten de schuld van TROTEC®belemmerd, of wordt hij onmogelijk gemaakt door gebrek aan medewerking door de besteller, dan gaat het risico over op de besteller vanaf het moment dat gemeld wordt dat verzending mogelijk is.
  2. TROTEC® behoudt zich het recht voor om de goederen op een andere manier te verzenden dan oorspronkelijk aangegeven. Dat geldt ook als de besteller andere wensen uitspreekt, voor zover het geen significant hoger risico op beschadiging of vernieling oplevert. Aansprakelijkheid op grond van § 447 II BGB is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag.
  3. Beschadigingen aan artikelen, die al bij het afsluiten van de overeenkomst omschreven zijn als beschadigd bij het vervoer, kunnen niet als transportschade aangewezen worden.

6. Verlies en schade

  1. De besteller dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op transportschade en TROTEC®onmiddellijk schriftelijk te informeren over eventuele schade. Indien daadwerkelijk sprake is van terecht te claimen transportschade, dan zal TROTEC®naar eigen keuze de wettelijkerechten overdragen op de besteller of deze in eigen naam uitoefenen. In het laatste geval machtigt de besteller TROTEC®omin de vereiste mate vorderingen te doen.
  2. Blijft de besteller in gebreke ten aanzien van de acceptatie, dan draagt hij alle risico's van verlies of beschadiging, tenzij TROTEC® zich schuldig maakt aan grove nalatigheid of opzet. TROTEC®heeft in dit geval het recht om af te zien van een nieuweverzending en kan van de besteller binnen een redelijke termijn vooruitbetaling eisen van de opnieuw te maken verzendkosten.
  3. Komt de besteller binnen de hierboven onder letter b. genoemde termijn de verplichtingen tot ophalen of tot betalen van de verzendkosten niet na, dan is TROTEC®gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

  4. In het geval dat TROTEC®zich rechtmatig terugtrekt uit de overeenkomst, is TROTEC®gerechtigd om een schadevergoedingte vorderen. Deze bedraagt 30% van de nettowaarde plus gemaakte transport- en opslagkosten. De vordering van een hogere schadevergoeding blijft hierbij voorbehouden. De besteller dient een eis tot lagere schadevergoeding met feiten te onderbouwen.


7. Garantie

  1. Nieuwe artikelen
   Voor het bestellen van nieuwe artikelen gelden de volgende bepalingen.
   1. De garantieperiode bedraagt een jaar en begint bij het leveren/afhalen van de goederen. De goederen dienen direct bij aflevering/afhalen gecontroleerd te worden op eventuele gebreken. Zichtbare gebreken dienen binnen twee werkdagen na aflevering/afhalen of kennisneming van het product, schriftelijk te worden ingediend bij TROTEC®. Verborgen gebreken dienen binnen drie werkdagen na het optreden van het defect schriftelijk te worden ingediend bij TROTEC®.
   2. Betreft de koop een wederzijdse zakelijke transactie, dan wordt overeengekomen dat op grond van § 377 HGB is voldaan aan de meldingsplicht, als de schademelding binnen twee werkdagen na ontvangst van de goederen of na de ontdekking van het gebrek schriftelijk bij TROTEC® is ingediend.
   3. Is er sprake van een defect of komt een gebrek aan het licht tijdens de garantieperiode, dan is TROTEC® gerechtigd om dit – naar keuze – op te lossen door nalevering, vervanging of reparatie. Is het defect ook na twee pogingen tot herstel nog steeds niet verholpen, dan behoudt de besteller het recht op de wettelijke garantiebepalingen.
   4. Worden de bedienings- of onderhoudsvoorschriften van defabrikant of van TROTEC®niet nagevolgd, veranderingen aan het product doorgevoerd, onderdelen uitgewisseld of benodigdheden gebruikt die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties, dan vervallen de garantieaanspraken.
   5. Van garantie uitgesloten is de gebruikelijke slijtage aan apparatuur en accessoires.
   6. Restanten en transportschadegoederen worden als nieuw beschouwd, tenzij ze expliciet zijn gemarkeerd als gebruikte apparatuur.
   7. Individuele garantiebepalingen van de fabrikant of van TROTEC®worden door bovenstaande bepalingen niet aangetast.
   8. Voor software gelden, als het deel uitmaakt van een geleverde dienst, als extra de voorwaarden zoals vermeld onder Punt 11.
  2. Gebruikte goederen
   Voor het bestellen van gebruikte goederen gelden de volgende bepalingen.
   1. Gebruikte goederen, inclusief de in opdracht van de besteller aangeboden zaken, worden - evenals demo-apparatuur - verkocht zonder enige garantie.
   2. Expliciete garantieverklaringen, verzekeringen of garantieomschrijvingen in de objectbeschrijvingen blijven hierdoor onaangetast.
   3. Voor software gelden, als het deel uitmaakt van een geleverde dienst, als extra de voorwaarden zoals vermeld onder Punt 11.

8. Aansprakelijkheid
Schadeclaims om welke reden dan ook, of het nu gaat over het niet nakomen van verplichtingen, gedrag in strijd met contractuele of wettelijkeverplichtingen, nalatigheid ten aanzien van het contract, contracten met beschermende werking voor derde, of onrechtmatig handelen, zijn ten aanzien van TROTEC®en zijn wettelijke vertegenwoordigers, alsmede tenaanzien van hun plaatsvervangers, uitgesloten, voor zover de schade niethet gevolg is van opzet of grove schuld. Dit geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding als gevolg van kwaliteitsgarantie, bedoeld om de koperte beschermen tegen het risico van gevolgschade.TROTEC® is voor de rest

  1. Volledig aansprakelijk voor het volledige bedrag van de schadevergoeding bij eigen grove schuld, die van zijn wettelijke vertegenwoordigers en die van zijn leidinggevenden. Evenwel nietbij grove nalatigheid van ondergeschikten;
  2. Verder in de basis ook voor elke verwijtbare schending van kardinale plichten, ook door ondergeschikten.
  3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat nodig is ter lediging van de typisch voorzienbare schade.

9. Vrijstelling
De hiervoor genoemde garanties en aansprakelijkheden volgens de Punten 7 en 8 zijn niet van toepassing op schade naar aanleiding van overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, als gevolg van nalatig plichtsverzuimvan TROTEC®, of als gevolg van opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van TROTEC®.


Privacy/Informatie
Lees alstublieft dePrivacyverklaringin het hoofdmenu onder Privacyverklaring.

  1. Bijzonderheden met betrekking tot softwareonderdelen/softwareleveringen
   Voor zover software onderdeel uitmaakt van het product en/of – geheel of gedeeltelijk - gebruikt wordt voor de overeengekomen dienstverlening, gelden de volgende bijzondere voorwaarden.
   1. De software mag uitsluitend voor het bestemde gebruik worden ingezet en toegepast. Elke duplicatie is verboden, tenzij de betreffende softwarefabrikant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In alle gevallen gelden de licentievoorwaarden vande fabrikant.
   2. In alle gevallen dienen de rechten die voortvloeien uit de relevantewetten, zoals het Europese en internationale auteursrecht, het merkenrecht, of andere intellectuele eigendomsrechten gerespecteerd worden. TROTEC®garandeert het functioneren vande softwarecomponenten uitsluitend binnen het kader van de doorde fabrikant aangegeven instructies.
   3. Aanvullend gelden de algemene bepalingen en voorwaarden van de softwarefabrikant. Deze worden in dit geval ook als onderdeel opgenomen in de overeenkomst.
  2. Extra’s/Aanverwante zaken
   1. Voor zover aan de individuele artikelen gratis Extra’s zijn toegevoegd, zijn deze gekoppeld aan het hoofdartikel en kunnen ze niet apart worden aangevochten. Het eigendom van de Extra’s gaat pas aan het einde van de terugroeptermijn van het hoofdartikel over op de besteller.
   2. Wordt het hoofdartikel teruggeroepen, dan moet ook het Extra, alsonderdeel van het hoofdartikel en nog steeds eigendom van TROTEC®, mee teruggezonden worden.
  3. Bijzonderheden bij producten op de internationale markt
   Sommige producten zijn uitsluitend bestemd voor de interne Europese markt en export ervan naar landen buiten de EU is verboden. Is de levering van een artikel wettelijk verboden, dan behoudt TROTEC®zich het recht voor om de overeenkomst om zwaarwegende redenen te herroepen. De verdragspartner wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gesteld. Eventueel al betaalde bedragen worden direct terugbetaald.
  4. Plaats van uitvoering, Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht
   1. Plaats van uitvoering en zittingsplaats van de exclusief bevoegde rechtbank is voor beide partijen 3133 AZ Vlaardingen. Dit geldt ook voor wissels en cheques.
   2. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de partijen geldt uitsluitend de wetgeving van Nederland, met uitsluiting van het VN-Aankooprecht, ook als de besteller in het buitenland woont of daarnormaal gesproken verblijft, of als naar het buitenland wordt geleverd. Hetzelfde geldt als de koper in een later stadium naar het buitenland verhuist of onbereikbaar is.


Gegevens Leverancier:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefoon: +31 1031 35250
Fax : +31 103 135251
E-mail: online-nl@trotec.com

Register rechtbank van het bedrijf: Gerechtshof van het district Aachen - HRB 13453, vertegenwoordigd door de algemene directie: Joachim Ludwig, Sascha Linden