1. Contact
  2. Overzicht
  3. De onderneming
  4. Impressum
  5. Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons

Onderwerp van deze verklaring is het verzamelen, verwerken en gebruiken ("gebruik") van persoonlijke gegevens, die worden verzameld als u gebruik maakt van het aanbod van TROTEC®. Uw interesse in onze website verheugt ons. Hierna informeren we u over de omgang met uw gegevens.   

Algemeen 

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet op de bescherming van persoonsgegevens gegevens is TROTEC® GmbH (zie impressum). Contactpersoon voor zaken m.b.t. de wet op de bescherming van persoonsgegevens is de heer Dragan Stanković. Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of als u gebruik wilt maken van de hierin beschreven rechtsmiddelen, kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Uiteraard kunt u gebruik maken van het aanbod van TROTEC®, zonder de verplichting tot het invoeren van persoonsgegevens. Hierbij worden alleen toegangsgegevens zonder relatie naar personen (zoals naam van de internetprovider, de gebruikte browser, de pagina waar u zoek naar het aanbod of de naam van het aangevraagde bestand) verzameld; het herleiden naar uw persoon is hierbij niet mogelijk. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van ons aanbod.

2. Geen toestemming door gebruik

Uitgangspunt voor het gebruik van uw gegevens zijn altijd de geldende wettelijke bepalingen, vooral de wet op de bescherming van persoonsgegevens en de wet op de telecommunicatie. Voor zover gegevens worden verzameld voor een doel waarvoor uw toestemming noodzakelijk is, wordt altijd om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd. U kunt eenmaal gegeven toestemming altijd voor gebruik in de toekomst herroepen en/of toekomstig gebruik van uw gegevens uitsluiten. Uw registratie, het gebruik van de diensten of het kennis nemen van deze verklaring, vormen geen vervanging voor uw toestemmingsverklaring.

3. Gebruik van uw gegevens

Hierna worden de mogelijkheden voor het gebruik van uw gegevens kort beschreven.

1. Verzamelen van gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld, als u zich aanmeldt voor deelname aan een seminar, als u een catalogus aanvraagt of als u zich aanmeldt voor de newsletter; hierbij worden persoonsgegevens en de noodzakelijke gegevens voor de afwikkeling verzameld. Van deze gegevens zijn alleen de gegevens verplicht, die noodzakelijk zijn in het kader van de contractverhoudingen. Gebruikt u functies herhaaldelijk, dan verzamelt TROTEC® automatisch technische informatie in de serverlogs die worden verstrekt door uw browser. Hierbij gaat het vooral om gegevens, die in zogenaamde cookies (zie paragraaf "Cookies") zijn vastgelegd en nodig zijn voor servicefuncties.

2. Verwerking en gebruik van gegevens

TROTEC® gebruikt de verzamelde gegevens voor vier doeleinden, waarbij niet alle gegevens daadwerkelijk voor alle doeleinden worden gebruikt:

1. De gegevens m.b.t. uw persoonlijk account en uw adres (bestandsgegevens) worden als basis en voor de afwikkeling van de gebruiksovereenkomst (seminars) gebruikt. 

2. De gegevens m.b.t. het gebruik door u van individuele aanbiedingen (gebruiksgegevens) gebruiken we voor de technische afwikkeling van de gebruiksservice (bijv. catalogusaanvraag of newsletter). Het is hierbij mogelijk dat voor afstemmingsdoeleinden gebruiksgegevens m.b.t. verschillende services worden samengebracht.

3. Na de volledige afwikkeling van de contractverhoudingen (seminars), worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na verloop van de belastings- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens (bijvoorbeeld newsletter).

4. Bij aanmelding voor de newsletter, wordt uw e-mailadres voor onze eigen reclameactiviteiten gebruikt, tot u zich afmeldt voor de newsletter. 

3. Doorgeven van gegevens aan derden

TROTEC® geeft uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden, als:

1. Het doorgeven noodzakelijk is voor de uitvoering of afrekening van een seminardeelname, vooral als derden deze gegevens nodig hebben voor de afwikkelingen van de contractverhoudingen (bijvoorbeeld creditcardbedrijf of seminardienstverlener; hierbij worden alleen de gegevens aan derden doorgegeven die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening).

2. Voor zover er sprake is van een gerechtvaardigde interesse van onze zijde, worden in individuele gevallen persoonlijke gegevens binnen de wettelijk toegestane grenzen doorgegeven aan bevoegde derden, die eventueel nodig zijn voor de controle van de geldigheid van de ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld creditcardgegevens, bankrekeningen, etc.) en kredietwaardigheid. Hierbij worden gegevens alleen doorgegeven aan de instanties die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling. In dit kader zijn dit eventueel de opgegeven bank en de volgende ondernemingen, waarmee TROTEC® samenwerkt:

Logistieke ondernemingen (bijvoorbeeld postbezorging) 

3. In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen bovendien wettelijke instanties eventueel bij ons gegevens opvragen, die zij nodig hebben voor hun wettelijke taken, bijvoorbeeld in het kader van strafvervolging. 

4. Wissen van gegevens 

Voor zover uw gegevens niet meer nodig zijn voor de eerder genoemde doeleinden, inclusief het afrekenen, worden ze gewist. Houd er rekening mee dat bij elke wisprocedure de gegevens eerst worden geblokkeerd en pas met enige vertraging definitief worden gewist, om het onbedoeld wissen of evt. opzettelijke benadeling te voorkomen. Om technische redenen, worden gegevens evt. in back-ups of mirrors van services gedupliceerd. Dergelijke kopieën worden eveneens pas met een technisch vastgelegde vertraging gewist. Overigens bestaat in het kader van het handels- en belastingrecht ook de plicht bepaalde gegevens m.b.t. afgewikkelde transacties gedurende een bepaalde tijd te bewaren.

4. Cookies 

Cookies, zijn bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van computers en dienen voor het vereenvoudigen van de navigatie. Ze voorkomen dat bij elk gebruik alle gegevens steeds weer opnieuw moeten worden ingevoerd. Cookies vereenvoudigen het gebruik van de aanbiedingen van TROTEC®. U kunt het opslaan van cookies of uw harde schijf verhinderen, door in uw browserinstellingen "Geen cookies accepteren" te kiezen. U kunt uw browser ook zo instellen, dat deze voor het vastleggen van cookies vraagt om uw toestemming. Bovendien kunt u ook vastgelegde cookies op elk moment weer wissen. Hoe dat in detail werkt, vindt in de instructie van uw browser.

5. Informatieplicht

Vanzelfsprekend heeft u op elk moment het recht TROTEC® te vragen om informatie m.b.t. de van u opgeslagen gegevens, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Voor zover u geregistreerd bent, bevinden de gegevens zich in uw gebruikersaccount en kunnen daar ook worden vrijgegeven, geblokkeerd of gewist. Houd er rekening mee dat offline opgeslagen gegevens pas worden gewist, als ze niet meer nodig zijn voor het afwikkelen van de contractverhoudingen. Voor zover u niet bent geregistreerd, kunt u ons een e-mail met de aanvraag sturen via het contactformulier. Wilt u dat we uw gebruikersaccount in z'n geheel wissen, stuurt u ons dan een e-mail via het contactformulier (net als in de paragraaf "Wissen van gegevens").

6. Newsletter en reclame / herroepen van toestemmingsverklaring

Mocht u in het kader van het aanbod van TROTEC® toestemming hebben gegeven voor toezending van de newsletter of reclame, kunt u deze op elk moment voor de toekomst herroepen. Graag voor het herroepen van uw toestemming gebruik maken van ons contactformulier.

7. Gegevensbeveiliging

TROTEC® spant zich doorlopend in, om uw gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of vernietiging te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers, die noodzakelijkerwijs inzicht moeten hebben in uw gegevens, om hun functie goed te kunnen uitvoeren en u aanbiedingen en producten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Gevoelige gegevens worden via het SSL-proces doorgegeven aan TROTEC®. Bij geregistreerde klanten is de toegang tot het gebruikersaccount alleen mogelijk na invoer van de gebruikersnaam en het wachtwoord; we vragen u daarom de toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor derden. Ook moet u het venster van uw browser na elk gebruik waar u voor gebruikmaking van het aanbod van TROTEC® in bent aangemeld volledig sluiten, voordat u een andere pagina opent, vooral als u uw computer samen met anderen gebruikt, andere personen toegang hebben tot de computer of als u gebruik maakt van een openbare internetaansluiting.

8. Analysediensten 

Op dit moment gebruikte analysediensten:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie vastgelegde informatie m.b.t. van uw gebruik van deze website, worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anoniem op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag voor de Europese ruimte eerst afgekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages te maken m.b.t. de website-activiteiten en als resultaat hiervan met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden diensten te leveren aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door de betreffende instelling in uw browser verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.

Bovendien kunt u het opslaan van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Gebruikers van mobiele eindapparatuur graag hier klikken: Google Analytics deactiveren 

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Google Analytics

9. Gebruik van plugins

Bij het aanbod van TROTEC® worden ook zogenaamde plugins gebruikt. Roept u een dergelijke met een plugin voorziene internetpagina van TROTEC® op, wordt een verbinding gemaakt met de betreffende plugin-aanbieder en wordt de plugin na een melding aan uw browser weergegeven op de internetpagina. Hierdoor wordt aan de server van de plugin-aanbieder doorgegeven, welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Bent u hierbij als lid bij deze plugin-aanbieder geregistreerd, is het mogelijk deze informatie toe te wijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin-functies (bijv. klikken op een "knop", weergeven van een opmerking) wordt ook deze informatie eventueel aan uw gebruikersaccount toegewezen, wat u echter door uitloggen voor gebruik van de plugin kunt verhinderen.

Meer informatie m.b.t. de verzamelde gegevens en de mogelijkheid het verzamelen en gebruik en de mogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer, kunt u vinden in de verklaringen voor de bescherming van persoonsgegevens van de betreffende aanbieder, die door een koppeling na het opgeven hiervan kan worden ingezien.

Op dit moment gebruikte plugin-diensten en overige diensten: 

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Facebook 

Google+
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Google+ 

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Hier geldt de verklaring voor de bescherming persoonsgegevens van Google 

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, USA

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Twitter 

10. Trotec gebruikt bij individuele aanbiedingen het cadeaubonsysteem van Sovendus GmbH

Voor de keuze van een voor u interessant tegoedbonaanbod, stuurt Trotec de hashcode van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en gecodeerd naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 par.1 f AVG). De gepseudonimiseerde hashcode van het e-mailadres wordt gebruikt met het oog op een eventueel verzet tegen reclame door Sovendus (art. 21 par.3, art. 6 par.1 c AVG). Sovendus gebruikt het IP-adres uitsluitend ten behoeve van de gegevensveiligheid en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 par.1 f AVG). Voor de financiële afhandeling leveren wij ook het bestelnummer, de aankoopwaarde met de munteenheid, de session-ID, de couponcode en de tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm aan Sovendus (art. 6 par.1 f AVG). Hebt u interesse in een tegoedbon van Sovendus, hebt u voor uw e-mailadres niet aangegeven dat u geen reclame wenst te ontvangen en klikt u op de tegoedbonbanner, levert Sovendus in gecodeerde vorm uw aanhef, naam en uw e-mailadres voor de voorbereiding van de tegoedbon (art. 6 par.1 b, f AVG). 

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus, kunt u vinden in de online gegevensbeschermingsaanwijzingen via https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

11. Trotec gebruikt bij individuele aanbiedingen het voordeelactiesysteem van Sovendus GmbH

Voor de keuze van een regionaal interessante voordeelactie, stuurtTrotec de aanhef, het geboortejaar, het land, de postcode, de hashcode van uw e-mailadres en IP-adres gepseudonimiseerd en gecodeerd naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 par.1 f AVG). De gepseudonimiseerde hashcode van het e-mailadres wordt bovendien gebruikt met het oog op een eventueel verzet tegen reclame door Sovendus (art. 21 par.3, art. 6 par.1 c AVG). Sovendus gebruikt het IP-adres uitsluitend ten behoeve van de gegevensveiligheid en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 par.1 f AVG).

Bij een klik op een voordeelactie sturen wij bovendien uw naam, uw adresgegevens en uw e-mailadres in gecodeerde vorm naar Sovendus, voor de voorbereiding van de gepersonaliseerde aanvraag van de voordeelactie bij de productaanbieder (art. 6 par.1 b, f AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus, kunt u vinden in de online gegevensbeschermingsaanwijzingen via https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

In aanvulling hierop gelden vanzelfsprekend de wettelijke regelingen van de Wet op de gegevensbescherming, Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens) en de Telecommunicatiewet. Deze kunnen worden geraadpleegd door het aanklikken van de tekst.